Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους παροχής υπηρεσιών και χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Το παρόν κείμενο θεμελιώνει μία συμφωνία μεταξύ εσάς και του διαδικτυακού τόπου, η οποία τεκμηριώνει τους νομικά δεσμευτικούς όρους και τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και το περιεχόμενο του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Οι κάτωθι όροι χρήσης αφορούν την χρήση του διαδικτυακού τόπου τόσο από απλό επισκέπτη/χρήστη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη (δηλαδή χρήστη που έχει δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στον διαδικτυακό μας τόπο). Επιπρόσθετα, οι όροι χρήσης που περιγράφονται στην συνέχεια έχουν πεδίο εφαρμογής το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και ισχύουν για οτιδήποτε γενικότερα περιλαμβάνεται σε αυτόν αλλά και αφορούν αυτόν. Με την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή την πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο με οποιονδήποτε τρόπο, την προβολή ή την περιήγηση σε αυτόν συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε και δεσμεύεστε σε συμμόρφωση προς αυτούς.

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου καθώς και η απόλαυση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν επιτρέπεται σε άτομα που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να χρησιμοποιούν και να επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο καθώς και να συνάπτουν οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου ή ενέργεια με αφορμή την χρήση της Ιστοσελίδας μας που θα πραγματοποιηθεί από επισκέπτες/χρήστες που δεν φέρουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα διότι ο διαδικτυακός τόπος δεν είναι σε θέση να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχόμενων επισκεπτών/χρηστών.

Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο και δεν αποδέχεστε αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως, σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου συνεπάγεται αμέσως και αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης του και την δέσμευση σας ως προς αυτούς.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ.

Εγγραφή-Λογαριασμός χρήστη

Ο διαδικτυακός μας τόπος παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες αυτού να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό (user account). Επισημαίνεται όμως ότι η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τον χρήστη δεν είναι υποχρεωτική τόσο για την περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο όσο και για την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής.

Κατά την διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και αφετέρου να διατηρεί επιμελώς και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού του χρήστη, θα ζητηθεί από αυτόν να ορίσει ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password ). Ο χρήστης οφείλει να δείχνει την ανάλογη επιμέλεια προκειμένου να διαφυλαχθούν τα προσωπικά του στοιχεία. Για το λόγο αυτό συνιστάται σε αυτόν να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και των κωδικών πρόσβασης σε αυτές από τρίτα μη εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα. Ο διαδικτυακός τόπος διαθέτει στους χρήστες υπηρεσία μέσω της οποίας θα μπορούν αυτοί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάζουν τους προσωπικούς κωδικούς τους. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού, μη εξουσιοδοτημένη χρήστη του προσωπικού του λογαριασμού, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση για δική του εξασφάλιση να προβεί σε άμεση αλλαγή του κωδικού του.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που θα διενεργήσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού (user account). Ο χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση του στον  προσωπικό του λογαριασμό, τον έλεγχο, την χρήση και διαχείριση αυτού καθώς και για την μη πρόσβαση σε αυτόν ατόμων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα προς αυτό. Ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή βλάβης ή ζημίας προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους.

II. Γενικές υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης-χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου τις οποίες δύναται να χρησιμοποιεί μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και με το κείμενο των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου και περαιτέρω να απόσχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Επιπρόσθετα, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή, βλάβη, απενεργοποίηση ή υπερφόρτωση των διακομιστών ή δικτύων του διαδικτυακού μας τόπου ή με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει παρεμβολές στην ελεύθερη χρήση και ανεμπόδιστη απόλαυση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου από τρίτα πρόσωπα. Επίσης, απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Απαγορεύεται στον οποιοδήποτε να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, σε προσωπικούς λογαριασμούς άλλων χρηστών, σε ηλεκτρονικά συστήματα ή δίκτυα μέσω της μεθόδου hacking ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απαγορεύεται να παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών όπως συλλέγοντας ή/και αποθηκεύοντας τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Πέρα από τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου για να παραβιάσει με πρόθεση ή όχι οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του διαδικτυακού μας τόπου.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, η οποία απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στην σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο διαδικτυακός μας τόπος εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους της παρούσας ενότητας. Ο διαδικτυακός μας τόπος έχει το δικαίωμα να αξιώσει την ικανοποίηση της εν λόγω ζημίας προβαίνοντας σε οποιαδήποτε σχετική νόμιμη ενέργεια.

Η μη συμμόρφωση κάποιου επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου με το σύνολο του εφαρμοστέου δικαίου και με τους όρους χρήσης αυτού παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει αναγκαίο για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, τηρώντας την αρχής της αναλογικότητας.

ΙΙΙ. Ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου

Ο διαδικτυακός μας τόπος παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες αυτού την απαραίτητη υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δυνατότητα αναφέρεται σε σχόλια και αξιολογήσεις προϊόντων τις οποίες μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, τα σχόλια και γενικά κάθε μορφής περιεχόμενο που αναρτάται παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς, κάθε επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αναρτά, δημοσιεύει και μεταφέρει στο διαδικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο διαδικτυακός μας τόπος αποδέχεται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενστερνίζεται το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν οποιαδήποτε χρονική στιγμή από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη αυτού. Για το λόγο αυτό ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις θέσεις που εκφράζουν ή γενικότερα το περιεχομένου του υλικού που αναρτούν οι επισκέπτες/χρήστες αυτού ή για οποιαδήποτε μορφής ζημίας ή βλάβης προκληθεί σε οποιονδήποτε εξαιτίας αυτού του περιεχομένου.

Ο επισκέπτης/χρήστης κατά την χρήση των υπηρεσιών ανάρτησης και δημοσίευσης περιεχομένου οφείλει να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, ευπρέπειας, ευγένειας και διακριτικότητας, να μην θίγει ή προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα ή καταστάσεις και να μην προβαίνει γενικά σε παράνομες ή/και ανήθικες αναρτήσεις/δημοσιεύσεις. Ενδεικτικά ο χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου ειδάλλως φέρει ο ίδιος ατομικά την ευθύνη προκειμένου:

α) να αναρτά και να δημοσιεύει περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, υβριστικό, ανάρμοστο, δυσφημιστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ατομικά δικαιώματα τρίτων προσώπων, 

β) να αναρτά και να δημοσιεύει περιεχόμενο κάθε μορφής που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω του περιεχομένου που δημοσιεύουν αποτελούν αποκλειστικά δικές τους και μόνο προσωπικές αντιλήψεις που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από τον διαδικτυακό τόπο και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Συνεπώς, δεν πρέπει να βασίζεστε σε οποιεσδήποτε απόψεις δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες στον διαδικτυακό τόπο αφού συνιστούν απλά και μόνο την προσωπική τους γνώμη.

Ο διαδικτυακός τόπος έχει το δικαίωμα να αφαιρεί άμεσα χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας οποιοδήποτε περιεχόμενο αντίκειται στους παρόντες όρους χωρίς να φέρει ο ίδιος καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους. Ταυτόχρονα, ο διαδικτυακός τόπος έχει την δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον επισκέπτη/χρήστη από τις υπηρεσίες του σε περίπτωση που αυτός παραβιάσει τους όρους της παρούσας ενότητας τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.  Ενώ, παράλληλα ο διαδικτυακός διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα του να διεκδικήσει στρεφόμενος εναντίον οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε αξίωση του πηγάζει από την παραβίαση των όρων της παρούσας ενότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοί τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, videos, ήχους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά το σύνολο των αρχείων (στο εξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν δύναται να αποτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη ή κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων εν όλων ή εν μέρει αντικειμένων πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με  οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται ρητά των προηγούμενων ενδεικτικά και μόνο αναφερόμενων περιπτώσεων η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του και δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συναρτώνται με το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου,  χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πέραν των όσων ρητά αναγράφονται στην παρούσα ενότητα, το Fantaraki.gr επιφυλάσσεται να διεκδικήσει την προστασία οποιοδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματος του σχετίζεται με πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων υπηρεσιών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων αποτελούν δικής τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς τους φέρουν και την σχετική ευθύνη.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπονται οι επισκέπτες/χρήστες μας μέσω των εν λόγω συνδέσμων υπόκεινται στους αντίστοιχους των διαδικτυακών αυτών τόπων όρων χρήσης, τους οποίους συνίστανται αυτοί να διαβάσουν προσεκτικά πριν συνεχίσουν την περιήγησής τους στους συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων που ενυπάρχουν στον δικό μας διαδικτυακό τόπο κάποιον από τους τρίτους διαδικτυακούς τόπους το πράττει με δική του ευθύνη. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών τρίτων διαδικτυακών τόπων, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικώς ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του δικού μας διαδικτυακού τόπου, ο οποίος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν ή για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Επιπρόσθετα, σύνδεσμοι (links) με τρίτο διαδικτυακό τόπο δεν υπονοεί ότι ο διαδικτυακός μας τόπος επιδοκιμάζει ή προωθεί τον τρίτο  διαδικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου εάν κατά την κρίση του διαπιστώνει παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου ή των παρόντων όρων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΗ διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ενότητας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ενότητας. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Κατά την περιήγηση και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω αυτού είναι πιθανό να ζητηθεί από τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου να παράσχουν κάποια προσωπικά τους στοιχεία όπως ενδεικτικώς το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου κλπ.

Ο διαδικτυακός τόπος συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας του διαδικτυακού μας τόπου. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης εγγυάται ο ίδιος για την ακρίβεια και την γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο ίδιος εκουσίως δηλώνει στο διαδικτυακό μας τόπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τους επισκέπτες/χρήστες περιορίζονται αποκλειστικά στις απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και οποιαδήποτε συλλογή αυτών ή επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και των εφαρμοστέων αυτών νόμων, όπως κάθε φορά αυτοί ισχύουν. Η συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών στην συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων παρέχεται με την αποδοχή των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που ρυθμίζουν την λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου.

Ο διαδικτυακός τόπος ειδικότερα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/επισκέπτες του έχουν παράσχει προς αυτόν με την ρητή συγκατάθεσή τους και για τους εξής κατωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς:

 Για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου όπως πχ για την πραγματοποίηση συναλλαγών

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών

 Για την συλλογή πληροφοριών από τους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου και την βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν

 Για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα καθώς και για τις προσφορές του διαδικτυακού τόπου μετά από συγκατάθεσή τους

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες είναι αποκλειστικά και μόνο ο παρών διαδικτυακός τόπος που δύναται να τα διαβιβάσει σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών για λόγους πραγματοποίησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους επισκέπτες/χρήστες αυτού.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους άνω σκοπούς θα είναι ο παρών διαδικτυακός τόπος στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν θα διαθέσει ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών σε άλλους τρίτους, που δεν σχετίζονται με τον ίδιο, χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την δυνατότητα όποτε ο ίδιος το επιθυμεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να επιβεβαιώσει την ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιου προσωπικού του στοιχείου, την διόρθωση αυτού ή ακόμη την διαγραφή του ή να ασκήσει το δικαίωμα της αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στην φορητότητα των πληροφοριών που τον αφορούν. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησης. Περαιτέρω έχει το δικαίωμα να απευθύνεται για οτιδήποτε σχετικό στην αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Ο διαδικτυακός μας τόπος αναγνωρίζει την σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει με δική του βούληση σε γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν σε τρίτους μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης που προβαίνει σε μία τέτοια ενέργεια αποδέχεται την μη ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης του παρόντος διαδικτυακού τόπου για την εν λόγω γνωστοποίηση στους τρίτους όπως και για την ενδεχόμενη περαιτέρω χρήση των δεδομένων του από αυτούς. Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τυχόν γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς την συγκατάθεση τους, που γίνονται από επισκέπτες/χρήστες αυτού μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες «όπως ακριβώς έχουν». Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού να διέπεται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ο διαδικτυακός τόπος αναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά με το περιεχόμενο του από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη αυτού να καταβάλει άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Ωστόσο, παρά τις εύλογες προσπάθειες που καταβάλλουμε να σας προμηθεύουμε με περιεχόμενο που να πληροί τις αναφερόμενες προϋποθέσεις δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση ρητή ή σιωπηρά τεκμαιρόμενη αναφορικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση λάβετε ή ενέργεια πραγματοποιήσετε με αφορμή το περιεχόμενο που σας διατίθεται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.

Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αποτυχία, χωρίς σφάλματα, χωρίς φθορές ή απώλειες οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με τις υπηρεσίες του, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που ενδεχομένως θα του τίθενται. Ανά πάσα χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών ο διαδικτυακός τόπος δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη και αποδοτικότερη την λειτουργία του.

Ομοίως, ο διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος.

Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο ή γενικά παράνομο. Σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε μορφής βλάβης ή ζημίας που τυχόν θα υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες του λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Ο διαδικτυακός τόπος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία ή βλάβη υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει ο επισκέπτης/χρήστης επ’ αφορμή αυτών με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και με την γνώση των παρόντων όρων.

Περαιτέρω ο  παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από την χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον επισκέπτη/χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του παραγωγού όπως ενδεικτικά πταίσμα κατά την παραγωγή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών. Η ευθύνη μας περιορίζεται στην ρυθμιζόμενη από τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα αρθ. 534 επ. Συνεπώς σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας κατά το άρθρο 540 ΑΚ ο αγοραστής δικαιούται διαζευκτικός είτε να ζητήσει διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες είτε να μειώσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας μεταξύ των οποίων ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλόμενου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου  Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά κάθε περιστατικό που εμποδίζει αναίτια από την πλευρά του την καλόπιστη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη του διαδικτυακού τόπου περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις του και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όποτε και αν εμείς θεωρήσουμε μία τέτοια αναθεώρηση ή ενημέρωση αναγκαία. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μία οποιαδήποτε τροποποίηση στο κείμενο των όρων χρήσης θα δημοσιεύουμε στον διαδικτυακό μας τόπο τους τροποποιηθέντες όρους χρήσης ενώ ταυτόχρονα θα αναθεωρείται και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των όρων χρήσης όπως αυτή είναι ορατή στους επισκέπτες/χρήστες στην αρχή του παρόντος κειμένου. Οι αναθεωρημένοι όροι χρήσης θα τίθενται σε ισχύ την στιγμή που αναρτώνται στον διαδικτυακό μας τόπο. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς η συνεχής χρήσης αυτού συνεπάγεται αυτοδικαίως αφενός ότι γνωρίζετε για οποιαδήποτε αναθεώρηση ή ενημέρωση των παρόντων όρων χρήσης και αφετέρου ότι συμφωνείτε, αποδέχεστε, και δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου όπως αυτοί θα ισχύουν εκάστοτε μετά από οποιαδήποτε αναθεώρηση ή ενημέρωση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙΟι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή τροποποίησή τους διέπονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος ή κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σε περίπτωση που η χρήση κάποιας υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι τελευταίοι συγχρόνως με τους παρόντες όρους θα διέπουν την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των ειδικότερων και των γενικών όρων χρήσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάποιας υπηρεσίας. Το παρόν κείμενο αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που ενδεχομένως θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο ακόμη και αν η πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο πραγματοποιείται από χώρα εκτός της Ελλάδας και υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης . Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από «το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου» στο οποίο ανήκει ο διαδικτυακός τόπος» που απορρέει από το παρόν κείμενο δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Ο/η «το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου» στο οποίο ανήκει ο διαδικτυακός τόπος» επιφυλάσσεται να διεκδικήσει την προστασία οποιουδήποτε δικαιώματος του απορρέει από το παρόν κείμενο ρητά ή σιωπηρά έναντι οποιαδήποτε ενέργειας προσβολής, περιορισμού ή βλάβης του.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό του υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης όπως ισχύουν τώρα ή όπως θα ισχύουν μετά από μία ενδεχόμενη αναθεώρηση τους και δεν τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα παρακαλείται να μην κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη σημαίνει ότι αυτός παραχωρεί την πλήρη έγκρισή του σε αυτούς, τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και συναινεί στην δέσμευσή του από αυτούς.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση info@fantaraki.gr . Επίσης, εάν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.